Gerealiseerde projecten:
 •  Speelkaarten plan gemeente Veere.
 •  Quickscan speelbeleid Goese Polder.
 •  Met een hapje hasselbramenjam,
    speelruimte onderzoek gemeente Kapelle.
 •  Spelen in de Goese Polder.

Algemeen:
De openbare ruimte in Nederland staat onder grote druk. Steeds meer mensen willen steeds meer doen in de openbare ruimte, het verkeer is daarbij een overweldigende factor. Om wegen maken stedenbouwkundigen een stedenbouwkundig ontwerp voor een streek, stad of wijk. Mijn rol kinderen te bewaken en daartoe gegevens aan te dragen en ontwerpen te leveren. Concreet betekent dat dat ik speelruimte plannen en speelkaarten ontwerp en tevredenheidsonderzoeken uitvoer.

Speelruimteplannen
Een speelruimteplan is een beleidsstuk voor een gemeente. In het speelruimte plan staat een visie op het gebruik van de openbare ruimte door kinderen. In een speelruimteplan geef ik ook praktische adviezen voor het onderhoud en beheer van de betreffende ruimtes.

Speelkaarten:
Om het speelruimtebeleid van een gemeente te onderbouwen heb ik het ‘Speelkaartenplan’ ontwikkeld. De Speelkaart is een praktisch middel waarop ik vastleg hoe kinderen in een wijk, buurt of dorp hun woonomgeving ervaren en gebruiken. Speelkaarten komen tot stand op basis van observaties en interviews van kinderen en sleutelfiguren (volwassenen die voor die kinderen een bijzondere rol spelen zoals een wijkagent, jeugdwerker onderwijzer enz.)

Op een speelkaart treft men alle voor kinderen interessante plaatsen en (loop)routes aan. Bij elk element op de speelkaart kan ik beleidsvoorstellen formuleren (renoveren of afbreken van bestaande voorzieningen, toevoegen nieuwe voorzieningen, opheffen onveilige situatie, enz). Op basis van een speelkaart kan een gemeente beslissingen nemen over de herinrichting en het onderhoud van de speelruimte in een bepaald gebied. Ten slotte is de speelkaart een prima middel om in een later stadium het gebruik van en de waardering voor de speelomgeving bij te houden (logboek functie).

Tevredenheidsonderzoek:
In een tevredenheidsonderzoek leg ik vast hoe kinderen hun (speel)omgeving ervaren. Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie, oriëntatie en observatie van de omgeving en de kinderen daarin. Naast interviews met kinderen worden ook volwassenen die beroepsmatig bij de kinderen betrokken zijn geïnterviewd. Een tevredenheidsonderzoek resulteert in concrete voorstellen m.b.t. beleid en aanleg en beheer van speelruimte.

F
O
T
O
S